Kanjertraining
De Fontein heeft gekozen voor de Kanjertraining om kinderen te helpen hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Wat is nu in hoofdlijnen de inhoud van de Kanjertraining?

Een kanjerles begint meestal met een terugblik op de vorige les. Vervolgens wordt er een verhaal verteld dat aansluit op de belevingswereld van kinderen. De ene keer is het thema pesten, de andere keer complimenten geven of vriendjes maken. Na het verhaal is het tijd voor een paar (lichamelijke) oefeningen (bijv. een rollenspel). Tijdens een rollenspel krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag. Ze krijgen als het ware een stuur in handen. Er gebeurt van alles waar ze geen invloed op hebben. Ze kunnen echter wel kiezen hoe ze op de situatie reageren.

De Kanjertraining is een programma voor de sociaal/emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het heeft als doel dat kinderen zich gesterkt voelen, meer zelfvertrouwen krijgen, beter grip krijgen op sociale situaties en gevoelens beter uiten. In de training leren de kinderen onderscheid maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren heeft vaak te maken met het zelfbeeld en met opvattingen over de buitenwereld. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren zijn vergelijkingen van (kinder-)gedrag. Zo kan men zich gedragen als:
  
Het aapje (rode pet): Deze probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus.
 
Het konijn (gele pet): Deze denkt dat hij/zij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst.
 
De pestvogel (zwarte pet): Deze vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij/zij bepaalt zelf wel wat hij doet.
 
De tijger (witte pet): Dit is een kanjer. Een kind dat assertief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger!


 
Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals: gespreksvaardigheid, interesse tonen, mening durven geven, stoppen met treiteren, zelfvertrouwen, trots zijn, uit de slachtofferrol stappen, het heft in eigen hand nemen.
 

Binnen de school wordt met 5 kanjerafspraken gewerkt: 
 
  • we vertrouwen elkaar
  • niemand speelt de baas
  • niemand lacht een ander uit
  • niemand doet zielig
  • we helpen elkaar

Deze afspraken vormen samen de basis van ons antwoord op de vraag "Hoe leef ik samen?" 


 
De kanjertraining bestaat uit 10 thema's (lessenseries), een thema duurt gemiddeld drie weken.
Voor kinderen die sociaal emotioneel stabiel zijn, werkt de training preventief. Kinderen die niet zo lekker in hun vel zitten, hebben echter het meeste baat bij het programma. Uit onderzoek blijkt dat 80% van hen na de training steviger in zijn of haar schoenen staat. De kracht van de Kanjertraining is dat kinderen er plezier in hebben.
De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.

    
 
Opleiding voor leerkrachten
De Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door een leerkracht. Daarvoor moet een opleiding van drie dagen worden gevolgd. De opleiding wordt verzorgd door het Instituut voor Kanjertrainingen. Eenmaal getraind weet de leerkracht als Kanjertrainer hoe moet worden gehandeld bij de leerlingen. De leerkracht maakt in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van een uitgebreide handleiding en een pedagogisch adviessysteem.


Met de Kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:
• Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op;
• Leerlingen durven zichzelf te zijn;
• Leerlingen voelen zich veilig;
• Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken;
• Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen;
• Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

• De leerkracht wordt gerespecteerd;
 


De Kanjerboeken
Er zijn verschillende Kanjerboeken voor de verschillende groepen:
 
Het Kleine Kanjerknieboek bestemd voor de leeftijdsgroep vijf-, zes-, en zevenjarigen.
Het Grote Kanjerboek bestemd voor de leeftijdsgroep acht-, negen-, tien-, elf-, en twaalfjarigen;
Het Kanjerwerkboek dat aanvullend kan worden gebruikt bij het Grote Kanjerboek.


 
Op de site www.kanjertraining.nl staat een les uitgewerkt. Hier vindt u ook aanvullende informatie.
 
Met vragen over de toepassing van de Kanjertraining op De Fontein kunt u terecht bij het team!