De medezeggenschapsraad (MR) van de Fontein

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd. Men mag maar maximaal 6 jaar in de MR plaatsnemen, wat dus inhoudt dat er regelmatig nieuwe ouders en leerkrachten in de MR zitten.

De medezeggenschapsraad bestaat uit een tweetal ouders en een tweetal leerkrachten. Naast de MR is er ook een GMR en hierin zitten vertegenwoordigers van alle scholen die binnen de stichting vallen. Vanuit de MR van de Fontein nemen Chanien Olsthoorn en Silvia Settels zitting in de GMR en zij zullen dan tijdens de vergaderingen van de MR aandachtspunten van de GMR bespreken.

De notulen en de agenda van de vergaderingen van de MR zijn online te lezen via www.fonteinhillegom.nl onder het kopje MR. 

De medezeggenschapsraad 2018/2019 bestaat uit
 
Oudergeleding                Leerkrachten
Silvia Settels                      Chanien Olsthoorn
Miranda Verkleij             Suzanne Mommers