Agenda MR 20-02-2019


 
Uitnodiging:     MR vergadering
 Datum:             25 september 2019
                        12.45u
 Notuleren:        Suzanne
 
 Agenda:
  1. Welkom 
  2. Notulen van de vergadering van 10-07-2019 (zie bijlage) 
  3. MR jaarverslag 2018/2019 
  4. GMR
    - communicatie: brief aan het bestuur
(Luuk schuift aan)  
  1. Nieuws van de school
- schoolplan
- jaarplan 2019-2020
  • het nieuwe overblijfsysteem 
  1. Voorstel vergaderdata 2019-2020 
  2. Rondvraag