De Fontein    

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) ruim 7500 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.
Scholen verschillen steeds meer, in werkwijze, sfeer en resultaten.
De Fontein is een moderne, open, christelijke basisschool. Eerlijkheid, inzet voor de ander, solidariteit, trouw en zorg voor mens en natuur zijn waarden die wij van belang vinden voor het geluk van ieder mens individueel en van de samenleving als geheel.
Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is van harte welkom op onze school.De kinderen
Kinderen ontwikkelen zich van nature.  Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om nieuwe dingen te ontdekken.
Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. Bij ons op school wordt in jaargroepen gewerkt. Binnen de jaargroepen is er aandacht voor het individuele kind. Kinderen van eenzelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Er wordt rekening gehouden met het niveau van de kinderen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren, krijgt extra uitdagende opdrachten.
Tenslotte is ieder kind uniek en heeft zijn of haar eigen capaciteiten en mogelijkheden en daar proberen wij zoveel mogelijk rekening mee te houden. Wij streven ernaar dat elk kind zich optimaal kan ontplooien. De vakken taal, lezen en rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school de nadruk op deze vakken.

Ons team
Als team hebben we verschillende uitgangspunten geformuleerd waar we in de dagelijkse praktijk aan willen werken.
Zo vinden we het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig te zijn. Dit betekent niet alleen eigen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van hun handelen, maar ook dat we een basis leggen voor een leven, waarin de kinderen bewust een eigen keuze kunnen maken.
Ook vinden we het van belang dat de kinderen respect hebben voor elkaar, dat ze leren op een goede manier met elkaar om te gaan.
Tot slot vinden we het belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en de keuzes die ze maken. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol

Stichting Sophia Scholen
 
De Fontein maakt deel uit van stichting Sophia Scholen. Het schoolbestuur, dat is gevestigd in Voorhout, is het bevoegd gezag van 28 basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. Katholiek, Christelijk of Interconfessioneel. 
Sophia Scholen faciliteert ons en de andere 28 basisscholen om uitdagend en toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen in een veilige omgeving. Het bestuur vindt het, net als wij, belangrijk dat kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien en zich gewaardeerd weten.
Binnen de stichting staan vijf kernwaarden centraal. 

  • vertrouwen
  • verbinding
  • verwondering
  • duurzaamheid 
  • eigenaarschap 

Deze maken deel uit van onze organisatiecultuur en vormen hiermee de basis voor alles wat wij doen.
Meer informatie over onze stichting leest u op: http://www.sophiascholen.nl


Meer informatie?
Natuurlijk is er nog veel meer over onze school te vertellen. Bent u geïnteresseerd? U kunt onze schoolgids downloaden of lezen op deze website.
De beste indruk van onze school kunt u krijgen door onder schooltijd De Fontein een bezoek te brengen. U kunt hiervoor altijd een afspraak maken met de directeur.